Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.06.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 04.06.2019 г.

 
На заседанието си на 04.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Асенова крепост” АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, в размер на 1 749 995 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 3 лева всяка с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 7 638 033 лева на 12 888 018 лева.
 
2. Одобрява биометричните таблици и техническия лихвен процент за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, отпускани от Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД.
 
3.Одобрява биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, отпускани от Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“, утвърдени от „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
4.Одобрява Диляна Милева за член на Управителния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД („Ен Ен ПОД“ ЕАД).
 
5.Одобрява Пенка Баранова за представител на Конфедерация на независимите синдикати (КНСБ) в Надзорния съвет на Пенсионноосигурителнa компания „Доверие“ АД (ПОК „Доверие“ АД), както и одобрява Мирослав Николов Стоянов за независим член на Надзорния съвет на ПОК „Доверие“ АД.
 
6.Одобрява замяната на банката депозитар на договорните фондове „Астра Кеш плюс”, „Астра Комодити”, „Астра Енерджи”, „Астра Баланс” и „Астра Глобал Екуити”, управлявани от управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД.
 
7. Заличава застрахователния агент „Декарди 1“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
8.Комисията за финансов надзор възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки относно мерките за допълнително обезпечаване и ограничаване на процикличността, прилагани от централните контрагенти, съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура, и Насоки относно преодоляването от централните контрагенти на конфликти на интереси, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
9. Изпраща писмо до „Рой Пропърти Фънд“АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в устава на дружеството.
 
10.Изпраща писмо до застрахователния агент „Брокер Инвест“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаването на дружеството от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
11. Изпраща писмо до Елена Филипова с искане за допълнителна информация и документи във връзка с признаването на придобитата ѝ професионална квалификация в държава членка на ЕС, с която може да представлява застрахователен брокер.