Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.05.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 04.05.2016 г.

На заседанието си на 04.05.2016 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, приети на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Вписва последваща емисия акции, издадени от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала, осъществено по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

3. Одобрява списък и оповестява лицата, които да извършат преглед на активите на пенсионните фондове в България и преглед на балансите на застрахователите на българския застрахователен пазар.  Списъците може да намерите на интернет страницата на КФН на български и на английски език.