Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.04.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 04.04.2018 г.


На заседанието си на 04.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Адара“ АД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите относно потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
2. КФН приема в надзорната си дейност да спазва Насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно изискванията за управление на продукта по Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС.
 
3. Прилага принудителна административна мярка за отнемане правомощията на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД) и назначава Калин Николов Клисаров за квестор на дружеството.
 
4. Изпраща писмо до Управляващо дружество „ОББ Асет мениджмънт“ АД с искане да се извършат корекции на проспектите и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове (ДФ) „ОББ Патримониум земя“, ДФ „ОББ Премиум акции“, ДФ „ОББ Платимум облигации“, ДФ „ОББ Балансиран фонд“, ДФ „ОББ Глобал детски фонд“, ДФ „ОББ Глобал дивидент“, ДФ „ОББ Глобал растеж“, ДФ „ОББ Глобал фарм инвест“ и ДФ „ОББ Евро пари“.
 
5. Издава одобрение на „Групама Животозастраховане” ЕАД Свилен Стоянов да осъществява функцията по вътрешен одит в дружеството.
 
6. Издава одобрение на  „Групама Застраховане” ЕАД Свилен Стоянов да осъществява функцията по вътрешен одит в дружеството.
 
7. Приема на второ гласуване Наредба за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества. (Предстои обнародването й в Държавен вестник.)