Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.03.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 04.03.2021 г.


На заседанието си на 04.03.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Светослав Лазаров за лице, което да ръководи функцията по вътрешен одит на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.
 
2. Съгласува избора на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на ПОК „ДСК-Родина“ АД и управляваните от него фондове.
 
3. Изпраща писмо до управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за прокурист и за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
4. Изпраща писмо до „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.