Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.02.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 04.02.2020 г.


На заседанието си на 04.02.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Красимира Паунина за член на Съвета на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
2. Издава одобрение на „Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, на промени в устава на дружеството.
 
3. Изпраща писмо до „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Взема решение с Протокол № 10 от днешното заседание, с което признава нивото на антицикличен буфер, определено от Българска народна банка в размер на 1,5 % в сила от 01.01.2021 г., което следва да се прилага към кредитни рискови експозиции в Република България от инвестиционните посредници, считано 12 месеца след датата на оповестяване на настоящото решение.