Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.01.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 04.01.2019 г.


На заседанието си на 04.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Екип – 98 Холдинг“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 15 лева всяка,
Вписва емисията акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата за управление на риска на управляваните от него договорни фондове „Астра Комодити”, „Астра Енерджи“ и „Астра Динамик”.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Тексим Консервативен Фонд”, „Тексим Комодити Стратеджи“, „Тексим България“ и „Тексим Балкани”.
 
4. Издава одобрение на управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата за управление на риска на управляваните от него договорни фондове „ОББ Премиум Акции“, „ОББ Платинум Облигации“, „ОББ Платинум Евро Облигации”, „ОББ Балансиран Фонд“, „ОББ Патримониум Земя“, „ОББ Глобал Фарм Инвест“, „ОББ Глобал растеж“, „ОББ Глобал Дивидент” и “ОББ Глобал Детски Фонд“ .
 
5. Одобрява Татяна Трифонова за лице, което да осъществява функцията по вътрешен одит на „Застрахователна компания Медико-21“ АД.
 
6. Отказва одобрението на Ивайло Стоянов за ръководител на функцията за съответствие, съгласно чл. 93, ал. 5 от КЗ, на „ЗД Бул Инс“ АД.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за управление на риска на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „Смарт Тех” (с предишно наименование „Алфа Избрани Акции“).
 
8. Изпраща писмо до ЗК „Лев Инс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на Мирослава Костова и Павел Панайотов за членове на управителния съвет на застрахователното дружество.
 
9. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „Грант Торнтон“ ООД и „Бул Одит” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и годишни справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 от КЗ за 2018 г. на застрахователното дружество, съгласно чл. 101, ал. 1 от КЗ.  
 
10. Изпраща писмо до „Фаворит Холд“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
11. Възнамерява да спазва Насоки относно определени аспекти на изискванията на MIFID за годност (ESMA35-43-1163), приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари.