Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 03.12.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 03.12.2019 г.


На заседанието си на 03.12.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 379 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 378 297 лева на 1 758 296 лева. 
 
2. Отписва „Светлина“ АД, гр. Сливен, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 442 360 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1лев всяка.
 
3. Заличава 14 застрахователни агенти, а именно: „Г ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ” ЕООД, „ГОНС” ЕООД, „ГРЕЙТ АУТО” АД, „ДГ ФИНАНС” ЕООД, „БУЛ ИН КОМЕРС” ЕООД, „ЕКСАЛ ФЛИЙТ КАРС” ЕООД, „ЕМ 2009” ЕООД, „ИВИЕМ КОНСУЛТ” ЕООД, „ДОН АЛБЕРТО” ЕООД, „КЛАСИКТУР” ЕООД, „АЛЕКС” ЕООД, ЕТ „ЖИТАН – СТОЯНКА КАИШЕВА“, ЕТ „АМОС – АЛБЕН БАКЪРДЖИЕВ“, „ТИТ МОБИЛЕ ГРУП“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Одобрява проект на нов устав на „Статус имоти“ АДСИЦ, гр. София.
 
5. Отказва да потвърди извършено придобиване на пряко квалифицирано участие от „Булфинанс Инвестмънт“ АД в управляващо дружество  „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
6.Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
(Проектът на наредбата и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 02.01.2020 г. включително.)
 
7. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с искането на дружеството за разширяване на обхвата на издадения лиценз с нови инвестиционни услуги и дейности.
 
8. Изпраща писмо до Иван Вълчев с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиването му на квалифицирано дялово участие в инвестиционния посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД.