Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 03.11.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 03.11.2016 г.

На заседанието си на 03.11.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации, издадени от дружеството.
 
2. Издава одобрение на промените в устава на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна.
 
3. Издава разрешение на УД „ДСК Управление на активи” АД за организиране и управление на договорен фонд „ДСК Глобални компании” и вписва „ДСК Глобални компании” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от КФН. Потвърждава проспекта за публично предлагане на дялове и документа с ключовата информация за инвеститорите на договорен фонд „ДСК Глобални компании” и вписва емисията дялове и договорен фонд „ДСК Глобални компании” като емитент в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
4. Отхвърля като неоснователна жалба, подадена от притежателите на варанти от емисия, издадена от „Кепитъл Консепт Лимитид” АД („Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид”, „Бетър Краун Лимитед”, „Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид”, „Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт ЛТД”, Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед”, „Профит Бест Инвестмънтс Лимитед”), срещу решение № 687-ПД от 21.09.2016 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, в частта относно отписване на емисията варанти.
 
5. Възобновява административното производство и отменя издаденото разрешение на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. Варна, за освобождаване от задължение за размяна на обезпечения при вътрешногрупови транзакции, сключени между финансови контрагенти въз основа на условието на чл. 3, пар. 2, б. „а” от Регламент (ЕС) № 648/2012.