Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 03.09.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 03.09.2020 г.


На заседанието си на 03.09.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 6%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 03.04.2019 г. и дата на падеж 03.04.2026 г.
Вписва посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ - КОРЕКТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЗК БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД.
 
3. Утвърждава „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „АТА КОНСУЛТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на ЗД „БУЛ ИНС“ АД.
 
4. Приема на второ гласуване Наредба № 8 за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа. Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
5. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
6. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване на „КОЛХИДА ЗБ” ООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
7. Прекратява образуваното производство за вписване на „КДН Бизнес Груп” ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
8. Изпраща писмо до ЗД „ОЗОК ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на дружеството.