Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.12.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 02.12.2021 г.


На заседанието си на 02.12.2021 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на на 3 400 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100042057, и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 45 645 400 лева на 49 045 400 лева чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от дружеството.
 
2. Избира Ирина Казанджиева – Йорданова за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите.
 
3. Одобрява Желяз Мръчков за независим член на Съвета на директорите на „ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД.
 
4. Издава одобрение на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ на Правила за управление на рисковете на дружеството при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество.
 
5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“.
 
6. Издава разпореждане за регистриране на професионална схема на предприятието-осигурител „ДигиСтор24“ ЕООД, управлявана от ПОК „ДСК - Родина“ АД.
 
7. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД.
 
8. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД.
 
9. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „МАЗАРС“ ООД за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА“ АД.
 
10. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „МАЗАРС“ ООД за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА ЖИВОТ“ АД.
 
11. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ” ЕАД.
 
12. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД.
 
13. Утвърждаване „МАЗАРС“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
14. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
15. Изпраща писмо до „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., годишните справки, доклади и приложения на дружеството.