Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.11.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 02.11.2015 г.

На заседанието си на 02.11.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо на „Атоменергоремонт” АД за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.
 
2. Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от „Нео Лондон Капитал” ЕАД, гр. София.
 
3. Изпраща писмо на „Фармхолд” АД за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.
 
4. Издава разрешение на инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД да премине от използването на стандартизирания метод към използването на метода на базисния индикатор при измерване на операционния риск.

5. Отказва да издаде на „Европейска здравноосигурителна каса” ЗАД, допълнителен лиценз за нови видове застраховки по Раздел ІІ, буква „А”, т. 1, т. 7, т. 8, т. 9, т. 16 и т. 18 от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

6. Отказва да издаде на Застрахователна компания „Надежда” АД, допълнителен лиценз за нови видове застраховки по Раздел ІІ, буква „А”, т. 13, т. 14, т. 15 и т. 17 от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.