Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.10.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 02.10.2017 г.

На заседанието си на 02.10.2017 г. КФН реши:
 
1.Вписва емисия в размер на 16 666 988 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност един лев всяка, издадена от „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 52 312 770 лв. на 68 979 758 лв. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2.Изпраща писмо до „Мина Станянци” АД, гр. София, за представяне на допълнителна информация и документи във връзка потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
3.Допуска още 17 кандидата до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и 3-ма до изпит като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 25 и 26 ноември 2017 г. Списъци с допуснатите може да намерите тук.
 
4. Одобрява вътрешногруповото придобиване на квалифицирано участие от „Групама Холдинг Филиал е Партисипасион“, Република Франция, в размер на 100 % от капитала на застрахователно дружество „Групама Животозастраховане” ЕАД.
 
5. Одобрява вътрешногруповото придобиване на квалифицирано участие от „Групама Холдинг Филиал е Партисипасион“, Република Франция, в размер на 100 % от капитала на застрахователно дружество „Групама Застраховане“ ЕАД.