Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.09.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 02.09.2016 г.

На заседанието си на 02.09.2016 г. КФН реши:

1. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на „Солид Инвест” АДСИЦ, гр.София.
 
2. Вписва емисия в размер на 12 127 350 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, с ІЅІN код ВG1100032082, издадени от „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
3. Приема да съобразява надзорната си практика с Насоките на ESMA относно практики на кръстосани продажби. Насоките относно практики на кръстосани продажби ESMA/2016/574 можете да намерите тук.
 
4. Вписва емисия в размер на 7 000 000 лева, разпределени в 7 000 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.