Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.07.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 02.07.2020 г.


На заседанието си на 02.07.2020 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД.
Емисията е в размер на 3 400 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,45 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД. Емисията е в размер на 11 000 000 евро, разпределени в 11 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,125%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 27.12.2019 г. и дата на падеж 27.12.2027 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Вписва „Ай Би Ес Брокер” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Одобрява Ива Миткова за прокурист на УД „Актива Асет Мениджмънт” АД.

5. Одобрява Соня Найденова за лице, което да ръководи функцията по вътрешен одит на „Групама Застраховане“ ЕАД и на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

6. Освобождава за 2020 година „Акспо България“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на ел. енергия (по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 10 от ЗПФИ).

7. Изпраща писмо до управляващото дружество (УД) „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи относно публично предлагане на дялове на борсово търгувани фондове (БТФ) „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF“, БТФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF“, БТФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“, БТФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“ и БТФ „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“ на територията на Република Словения с оглед допускането им до търговия на регулиран пазар.

8. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество Нова Инс” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на дружеството.

9. Изпраща писмо до „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.