Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.07.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 02.07.2019 г.


На заседанието си на 02.07.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява, по постъпилото предложение от Асоциация на банките в България (АББ), Ирина Казанджиева–Йорданова за член на управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).
 
2. Одобрява Калоян Масларски за член на Съвета на директорите на управляващото дружество „Делтасток управление на активи” ЕАД.

3. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, приети от Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
4. Издава одобрение за промени в устава на „Финанс асистанс мениджмънт” АДСИЦ, гр. София.
 
5. Издава общ административен акт, с който се преустановява разпространението и продажбата на непрофесионални клиенти на бинарни опции на и от територията на Република България, считано от 03.07.2019 г.
 
6. Приема прилагане на опростени изисквания спрямо инвестиционни посредници и институции по чл. 1, ал. 1, т. 3 – т. 9 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници при изготвяне на плановете за възстановяване, съответно за преструктуриране, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от същия закон.
 
7. Изпраща писмо до Холдинг „Нов век“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писмо до „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от дружеството.