Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.05.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 02.05.2018 г.


На заседанието си на 02.05.2018 г. КФН реши:
 
 1. Одобрява Пламен Пейчев за член на съвета на директорите на инвестиционния посредник (ИП) „Финансова къща Евър” АД.
 
2. Изпраща писмо до управляващото дружество (УД) “Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с издаването на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “Адванс Инвест” и ДФ „Адванс Консервативен Фонд“.
 
3. Изпраща писмо до управляващото дружество (УД) „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с издаването на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Експат Глоубъл Екуитис”, ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ и ДФ „Експат Бондс“.
Издава одобрение на същото управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени на Правилата за управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него ДФ „Експат Глоубъл Екуитис”, ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ и ДФ „Експат Бондс“.
 
4. Одобрява Любомир Весов за член на съвета на директорите на ИП „Дилингова Финансова Компания” АД.
 
5.  Одобрява Йохан Лема за член на съвета на директорите на УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД.
 
6. Прекратява производството по издаване на лиценз на „Комодитис Форекс и Плюс“ ООД за извършване на услуги и дейности като инвестиционен посредник поради оттегляне на заявлението от дружеството.  
 
7. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на „Обединен Здравноосигурителен Фонд Доверие Застрахователно Акционерно Дружество” АД.
 
8. Утвърждава „РСМ БГ“ ЕООД като нов одитор на „Застрахователна компания Юроамерикан” АД, който съвместно с „Грант Торнтон“ ООД да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Застрахователна компания Юроамерикан” АД.
 
9. Заличава застрахователния брокер „Мега Инс Брокер” EООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
10. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд. (Предстои обнародването й в Държавен вестник.)