Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.04.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 02.04.2020 г.


На заседанието си на 02.04.2020 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 208 911 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 805 951 лева на 2 014 862 лева.

2. Вписва последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна. Емисията е в размер на 899 998 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 605 000 лева на 1 504 998 лева.

3. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното коригирано търгово предложение от „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АВС ФИНАНС“ АД, гр. София, на акции от капитала на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

4. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., Люксембург, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публичното предлагане на територията на Република България на 3 класа ценни книжа на подфондове LIFE CYCLE 2032, LIFE CYCLE 2047 и LIFE CYCLE 2042 на фонд с подфондове (LF) FUND OF FUNDS.

5. Изпраща писмо до Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (Белгия), с копие до управляващо дружество „ОББ АМ“ АД и FSMA, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (Белгия) да разшири обхвата на дейността на клона си на територията на Република България.