Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.04.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 02.04.2019 г.


На заседанието си на 02.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадена от „Нео Лондон Капитал” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000  броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка. Фиксираната проста годишна лихва е в размер на 6,75%, платимa на 6-месечен период, с дата на емитиране 28.06.2018 г. и дата на падеж 28.06.2026 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Грийн Таун Проджектс” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер до 8 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност и емисионна стойност от 1,00 лев всяка една и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
3. Одобрява Красимир Киров за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник  „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД.
 
4. Одобрява Галина Тодорова  за независим член на Съвета на директорите на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД.
 
5. Одобрява биометричните таблици за определяне на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост, използвани в актюерските разчети на Универсален пенсионен фонд „Доверие“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурителна компания „Доверие“ АД.
 
6. Вписва „ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД в регистъра като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
7. Отказва да одобри Любомир Евстатиев за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Булброкърс“ ЕАД.
 
8. Заличава „Ар - брокер” EООД, по искане на дружеството, от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН. 
 
9. Открива административно производство за  заличаване на „Юнион брокер” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
10. Открива административни производства за  заличаване на „ЦТЦ 93” ЕООД, „СНС Консултинг“ ЕООД и „Адванс Вижън” ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
11. Приема Указания относно сроковете за подаване тримесечните отчети, справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 3 от Кодекса за застраховането. Указанията са публикувани на страницата на КФН в раздел „Административни документи, „Указания“.
 
12. Изпраща писмо до националния компетентен орган на Република Франция (Autorité des marchés financiers - AMF), с което го уведомява, че централен депозитар на ценни книжа Euroclear France SA може да започне да извършва дейност при свобода на предоставяне на услуги на територията на Република България.
 
13. Изпраща писмо до „ЗК Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка прехвърляне на ключовата функция за съответствие на дружеството на външен изпълнител.