Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.04.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 02.04.2018 г.


На заседанието си на 02.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане да се извършат корекции на документите относно издаването на разрешение за преобразуване чрез сливане на договорен фонд (ДФ) „Астра Кеш“ и ДФ „Астра Плюс“ в новоучреден договорен фонд с наименование ДФ „Астра Кеш Плюс“.
 
2. Приема нотификацията от Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF) относно публичното предлагане на територията на Република България на класове ценни книжа на подфондове на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg.
 
3. Издава одобрение на Управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт” за изменения в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ  на договорен фонд (ДФ) „Райфайзен България Активна Защита в евро“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“, ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, ДФ „Райфайзен България Активна Защита в лева“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“ и ДФ „Райфайзен Консервативен Фонд България“. Издава одобрение и за изменения в Правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на ДФ „Райфайзен Консервативен Фонд България“.
 
4. Издава одобрение на Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” ЕАД с искане да се извършат корекции на документите относно изменения в Правилата за оценка и управление на риска на договорен фонд (ДФ) „ДСК Евро Актив“, ДФ „ДСК Фонд на Паричния пазар“, ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро“, ДФ „ДСК Алтернатива“, ДФ „ДСК Баланс“, ДФ „ДСК Растеж“, ДФ „ДСК имоти“, ДФ „ДСК Глобални компании“, ДФ „ДСК Стандарт”, ДФ „ДСК Стабилност европейски акции“ и ДФ „ДСК Стабилност немски акции”.
 
5. Издава одобрение на „Инвест Пропърти” АДСИЦ, гр. Враца, за замяна на банката-депозитар.
 
6. Изпраща писмо до Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане да се извършат корекции на документите относно издаване на одобрение за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него борсово търгуван фонд „Expat Romania BET-BK UCITS ETF“ (с ново наименование „Expat Romania BET UCITS ETF”).
 
7. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса-София“ АД за окончателно спиране на извършването на сделки с акции от дружествата „Стоманени профили“ АД, „Медийни системи“ АД (в ликвидация), „Домокат“ АД, „Честърфийлд“ АД, „Доминант Финанс“ АД, „ХАД АКБ Корпорация“ АД, „Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл“ АД (в ликвидация), „СМП-Бухово“ АД, „Естер Инвестмънт“ АД (в ликвидация), „Бесттехника ТМ-Радомир“ АД, „Сливница 1968“ АД, „Алфа Ууд България“ АД, „Заваръчни Машини“ АД, „Южен Индустриален Парк“ АД.
 
8. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 02 май 2018 г. вкл.)