Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.02.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 02.02.2018 г.

На заседанието си на 02.02.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрения на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за замяна на банката депозитар „Сибанк” ЕАД с „Обединена Българска Банка” АД на договорни фондове ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“.
 
2. Издава лиценз на „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
           
3. Изпраща писмо на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква коригиране на промените в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка и управление на риска на борсово търгуван фонд (БТФ) „Expat Greece ASE UCITS ETF” и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на БТФ „Expat Czech PX UCITS ET.
 
4. Издава одобрение на УД „Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт” ЕАД на промените в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „Инвест Кепитъл-Високодоходен”.

5. Вписва емисия в размер на 28 015 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации с базов актив обикновени безналични акции, издадени от „Монбат” АД. Номиналната стойност е 1 000 евро за облигация, с плаваща лихва от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3 % на годишна база, платима на 6-месечен период. Главницата ще се изплаща на три вноски на края на 5-тата, 6-тата и 7-та година съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията, като в случай на наличие на конвертиране,  погашенията по главницата ще бъдат изчислявани на базата на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното главнично плащане. Матуритетът е 84 месеца (7 години), считано от датата на емитиране на емисията конвертируеми облигации. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
6. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Целулоза и хартия-97” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на 599 броя акции на „Институт по целулоза и хартия“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Цената за една акция е 116.76 лв.
 
7. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Люксембург, във връзка с публичното предлагане на клас АЕ на Подфонд PROTECT 90, ISIN LU1433245245 на инвестиционно дружество AMUNDI FUNDS отговарят на изискванията на приложимото законодателство. Управляващото дружество може да започне да предлага в Република България горепосочения клас ценни книжа.
 
8. Издава одобрение на УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД за промяна в договора за депозитарни услуги между „Уникредит Булбанк” АД и УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД, действащо за сметка на ДФ „Делтасток Глобален Фокус“.
 
9. Издава одобрение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД за промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на „Елана Глобален Фонд Акции”.
 
10. Изпраща писмо до УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква да актуализира и представи в КФН проспектите на ДФ „Тексим Балкани”, ДФ „Тексим България”, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” и ДФ „Тексим Парични Пазари“.
 
11. Спира образуваните производства за издаване на разрешение на УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД за организиране и управление на ДФ „Астра Глобал Екуити“  и ДФ „Астра баланс“ във връзка с друго административно производство.
 
12. Прилага принудителни административни мерки спрямо БФБ-София, с която задължава борсата в срок от 3 работни дни от получаване на решенията да спре окончателно извършването на сделки с акции от емисии, издадени от „Хасково-Табак“ АД (в ликвидация), „Прибор“ АД (в ликвидация), „Малък Искър“ АД (в ликвидация) и „Асеновград- Табак“ АД (в ликвидация).
 
13. Одобрява Евгени Бенбасат за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД.
 
14. Одобрява Евгени Бенбасат за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „ДЗИ - Животозастраховане” ЕАД.
 
15. Одобрява Евгени Бенбасат за Изпълнителен директор и член на Управителния съвет и Григорий Вазов за независим член на Надзорния съвет на „ОББ-Метлайф Животозастрахователно дружество” АД. По отношение на одобрението на Йохан Демен за член на Надзорния съвет изисква да се представят допълнително коригирани документи.
 
16. Изпраща писмо до „ЗД Нова Инс“ ЕАД за отстраняване на констатираните нередовности и предоставяне на необходимата допълнителна информация относно издаване на допълнителен лиценз на дружеството.
 
17. Не се произнася по искането за отписване на застрахователния брокер „Еспетек” ООД предвид дължимата такса с оглед заличаването му от регистъра на застрахователните брокери на основание чл. 312, ал. 1, т. 11 от КЗ.
 
18. Открива производство за заличаване на „Рикавъри“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, на основание чл. 312, ал. 1, т. 4 и т. 8 от КЗ.
 
19. Съгласува предложението от подуправителя на Българска народна банка, ръководещ управление „Банков надзор“, за изключване на „Банка Пиреос България“ АД от списъка на банките-попечители по чл. 123б, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване.