Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 01.12.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 01.12.2017 г.


На заседанието си на 01.12.2017 г. КФН реши:

 
1. Отнема лиценза на „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” за извършване на застрахователна дейност.
Забранява свободното разпореждане с активи на „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност и сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.

Назначава Розалина Градинарова-Стоянова и Стефан Стефанов за квестори на „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.

Дава задължителни предписания на квесторите да възложат на съответните служители на „СиВЗК”, включително като ги упълномощят изрично, да извършват в срока на квестурата всички необходими правни и фактически действия, в рамките на закона, относно:

-извършването на плащания към ползватели на застрахователни услуги на ликвидни и изискуеми задължения на „СиВЗК”, произтичащи от застрахователни договори, както и по договори за пасивно презастраховане, сключени от „СиВЗК”;

-извършването на плащания на публичноправни вземания към държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, по които задължено лице е „СиВЗК”;

-извършването на плащания на битови сметки и други периодични задължения (ток, вода, парно, телефон, интернет и т.н.), както и дължимите възнаграждения на наетия персонал до размера на обичайното за извършване на нормалната дейност на застрахователя.
Оправомощава председателя на КФН да отправи искане до компетентния съд за образуване на производство по несъстоятелност срещу „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” след влизане в сила на настоящото решение.

Квесторите встъпват в длъжност от датата на вземане на решение.

Представителството на „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” се осъществява от квесторите, винаги заедно. Действия, извършени от името на „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” в нарушение на представителната власт на квесторите, са нищожни. Квесторите имат неограничен достъп и контрол върху всички помещения, имущества и документи на „СиВЗК”. Всички служители на „СиВЗК” са длъжни да подпомагат квесторите при изпълнение на техните правомощия.
 
2. Вписва емисия акции, издадена от „Сила Холдинг“ АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 16 852 997 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Тя е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 20 000 000 лв. на 36 852 997 лв.
 
3. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Greece ASE UCITS ETF”. Вписва борсово търгуван фонд „Expat Greece ASE UCITS ETF” в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор.

Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключова информация за инвеститорите на борсово търгуван фонд „Expat Greece ASE UCITS ETF”.

Вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН. Вписва борсово търгуван фонд „Expat Greece ASE UCITS ETF” като емитент в регистъра, воден от КФН.
           
4. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Poland WIG20 UCITS ETF”. 

Вписва борсово търгуван фонд „Expat Poland WIG20 UCITS ETF” в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключова информация за инвеститорите на борсово търгуван фонд „Expat Poland WIG20 UCITS ETF”. 

Вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН. Вписва борсово търгуван фонд „Expat Poland WIG20 UCITS ETF” като емитент в регистъра, воден от КФН.
 
5. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява  борсово търгуван фонд „Expat Czech PX UCITS ETF”. Вписва борсово търгуван фонд „Expat Czech PX UCITS ETF” в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор.

Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключова информация за инвеститорите на борсово търгуван фонд „Expat Czech PX UCITS ETF”.
Вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН. Вписва борсово търгуван фонд „Expat Czech PX UCITS ETF” като емитент в регистъра, воден от КФН.
 
6. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява  борсово търгуван фонд „Expat Romania BET-BK UCITS ETF”. Вписва борсово търгуван фонд „Expat Romania BET-BK UCITS ETF” в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор.

Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключова информация за инвеститорите на борсово търгуван фонд „Expat Romania BET-BK UCITS ETF”.
Вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН. Вписва борсово търгуван фонд „Expat Romania BET-BK UCITS ETF” като емитент в регистъра, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия във връзка със заявление на дружеството за разрешение за организиране и управление на  борсово търгуван фонд „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF”.
 
8. Изпраща писмо на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия във връзка със заявление на дружеството за разрешение за организиране и управление на  борсово търгуван фонд “Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF”.
 
9. Изпраща писмо на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия във връзка със заявление на дружеството за разрешение за организиране и управление на  борсово търгуван фонд „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”.
 
10. Изпраща писмо на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия във връзка със заявление на дружеството за разрешение за организиране и управление на  борсово търгуван фонд „Expat Slovakia SAX UCITS ETF”. 
 
11. Отписва „Складова техника“ АД, гр. Горна Оряховица, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 281 968 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Отписването е в резултат на подадено заявление от дружеството.
 
12. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. (Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта можете да представите в 14-дневен срок от публикуването му до 18.12.2017 г.)
 
13. Не съгласува избора на  Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД на „Баланс-М“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“.

14. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „Баланс М“ ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „Армеец“ АД.
 
15. Изпраща писмо на „Фючърс Кепитал” АД, гр. София, с указания за отстраняване в едномесечен срок на констатираните непълноти и несъответствия, във връзка със заявление на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, както и за представяне на допълнителна информация.
 
16. Признава на Кристиян Щрасгшвандтнер професионална квалификация на застрахователен брокер, придобита в държава членка, по Наредба № 28 от 10.05.2006 г.