Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 01.12.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 01.12.2016 г.

На заседанието си на 01.12.2016 г. КФН реши:

1. Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от „Нео Лондон Капитал” ЕАД, потвърден с Решение № 555-Е от 26.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

2. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка, издадени от „ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Приема на първо четене проект на Наредба за отмяна на Наредба № 42 от 3 ноември 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и проект на Наредба за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането. Наредбите, както и мотивите към тях, са качени за обществено обсъждане в раздел Обществени консултации.