Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 01.10.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 01.10.2020 г.


На заседанието си на 01.10.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от „Български фонд за дялово инвестиране“ АД.
Емисията е в размер до 6 578 255 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,05 лева всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „РСМ БГ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЗАД АРМЕЕЦ” АД.  
 
3. Утвърждава „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЗД ЕВРОИНС“ АД и на „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД.
 
4. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и за упражняване на дейност като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 14 и 15 ноември 2020 г.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на дружеството.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на управителния съвет на дружеството.