Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 01.07.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 01.07.2016 г.

На заседанието си на 01.07.2016 г. КФН реши:

1. Одобрява промените в устава на „Експат Имоти” АДСИЦ, гр. София.
 
2. Изпраща писмо до „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, с указания за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия.
 
3. Одобрява промените в устава на „Арко фонд за недвижими имоти” АДСИЦ.
 
4. Изпраща писмо до „Нео Лондон Капитал” ЕАД с указания за коригиране в едномесечен срок на непълноти и несъответствия.
 
5.  Издава разрешение на УД „Капман Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „С-МИКС” и вписва договорния фонд в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „С-МИКС” и вписва емисията дялове и договорен фонд „С-МИКС” като емитент в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
6. Издава разрешение на УД „Капман Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „С-БОНДС” и вписва договорния фонд в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „С-БОНДС” и вписва емисията дялове и договорен фонд „С-БОНДС” като емитент в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
7. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „БГ ПроИнвест” АД.
 
8. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0 % за второ, съответно трето тримесечие на 2016 г., което се прилага към експозиции за кредитен риск в Република България и уведомява Европейският съвет за системен риск.
 
9. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
 
10. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/