Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 01.06.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 01.06.2016 г.

На заседанието си на 01.06.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Алтерко” АД, гр. София с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във внесения проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от дружеството.

2. Изпраща писмо до „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД с указания за коригиране на констатираните непълноти и несъответствия във внесения проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от дружеството.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, издадени от „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, гр. София в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва емисията акции във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

4. Одобрява представените промени в устава на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Холдинг Център” АД, гр. София. Вписва емисията облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

6. Прекратява образуваното производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от „Киров” АД.

7. Изпраща писмо до компетентните органи на приемащите държави членки на ЕС - Република Румъния, Република Гърция, Република, Обединеното Кралство и Република Италия за намерението на ЗБ „Акса Брокер” ООД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.

8. Прекратява образуваното производство, относно намерението на „Дженерали Застраховане” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на държава членка на Европейския съюз (ЕС) – Република Италия.