Начало / Новини / Решения от заседание на КФН

Решения от заседание на КФН

На свое заседание КФН взе следните решения :
       
1. КФН вписва в регистъра емисия ценни книжа в размер на 750 721 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка, издадени от "Елпром ЗЕМ" АД,  София.

2. КФН вписва в регистъра емисия ценни книжа в размер на 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка, издадени от "Метрон" АД, с. Пролеша.

3. КФН вписва в регистъра емисия ценни книжа в размер на 717 400 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка, издадени от "Пампорово" АД,  Смолян.

4. КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на акции на инвестиционно дружество от отворен тип "Ти Би Ай Евробонд" АД.

5. КФН отхвърли жалба от ПОД "Алианц България" АД против Заповед на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", с която спрямо дружеството са приложени принудителни административни мерки.

Решението не подлежи на обжалване.