Начало / Новини / Решения на КФН от заседание от 25 ноември 2010 г.

Решения на КФН от заседание от 25 ноември 2010 г.

На свое заседание от 25 ноември 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри коригирано търгово предложение на „Синтетика” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД, гр. София, на акции на „Етропал” АД, гр. Етрополе от останалите акционери на дружеството.  Предложената цена за една акция е 2.08 лева.

2. Издава лиценз на „Дебитум Инвест” АДСИЦ, гр. София, за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания /.
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Дебитум Инвест” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия  в публичния регистър.
Акционери  в дружеството са „Ски Инженеринг„ ООД, София, притежаващ 70% от капитала и ИД „Надежда” АД, гр. София - с 30% от капитала. :
В Съвета на директорите влизат – Николай Печев – председател, Борислав Никлев . зам.-председател и Димитър Георгиев – изпълнителен директор.

3. Издава лиценз на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, гр. София,  за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел:  инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти  /секюритизация на недвижими имоти /.
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Валор Пропъртис” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия  в публичния регистър
Акционери в дружеството са 2 юридически лица – „Ски Инженеринг„ООД, притежажаващ 70% от капитала и ИД „Надежда” АД, гр. София – с  30% от капитала.
В Съвета на директорите влизат – Димитър Георгиев – председател на СД, Николай Печев, заместник-председател на СД и Борислав Никлев - изпълнителен директор.

4. Признава на Костадин Панайотов придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

5. Издава одобрение на „Ариста Брокери” ООД, гр. София, за извършване на дейност  като застрахователен посредник при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Португалия, Малта и Кипър.

6. Одобрява промени  в устава на  „Агро Финанс” АДСИЦ, гласувани на проведеното на 02.11. 2010 г. общо събрание на акционерите на дружеството.