Начало / Новини / Решения на КФН от заседание от 24.03.2004 г.

Решения на КФН от заседание от 24.03.2004 г.

1. Комисията издаде разрешение на "СТС Финанс" АД, гр. Габрово,  за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната и в чужбина. Съгласно издаденото разрешение "СТС Финанс" АД може да извършва сделки с ценни книжа само за чужда сметка. 

2. Комисията издаде разрешение на "Капман Капитал" АД, гр. София за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип.

3. Вписва  в публичния регистър емисия ценни книжа, издадена от "Капитал Директ - 1" АДСИЦ с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията, чието първично публично предлагане е завършило успешно, е в размер  на 1500 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 100 лева всяка.

4. Комисията  прие на първо четене  проект на Наредба за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

5. Комисията реши да не се издава лизензия за доброволно здравноосигуряване на Здравноосигурително дружество "Надежда" АД.