Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 24 август 2005 г.

Решения на КФН от заседание на 24 август 2005 г.


1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение на “Бул Вин” ЕООД, гр. Петрич, за закупуване чрез инвестиционния посредник “Загора Финакорп” АД, гр. Стара Загора, на акции на “Браво” АД, с. Коларово, от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрени са промени в устава на “Адванс терафонд” АДСИЦ, приети с решение на общо събрание на акционерите на дружеството на 11 август 2005 г.

3. Вписва в публичния регистър емисия от 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една,  с цел търговия на регулирания пазар на ценни книжа. Емисията е издадена от “Парк” АДСИЦ, чието първично публично предлагане е завършило успешно.

4. Издава лиценз на “Стандарт Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да извършва следната дейност като управляващо дружество:
- управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
•        управление на инвестициите;
•        администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
•        маркетингови услуги.
- Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:
•    управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
•    предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.


5. Прие Указания за реда и документите за кандидатстване за пенсионна лицензия. Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на комисията.

6. Прие на първо четене Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на цени книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специално инвестиционна цел. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще се изпрати за становище.

7. Избра Управителен съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа в състав от следните членове:
1. Милети Младенов – председател
2. Борислав Попов – зам.председател
3. Веселин Ралчев – член
4. Ирина Марцева – член
5. Явор Димитров – член