Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 22 .10.2007 г.

Решения на КФН от заседание на 22 .10.2007 г.

На свое  заседание от 22 .10.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Одобри коригирано търгово предложение от „НЕФ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ” ООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София на акции на „Българска телекомуникационна компания” АД /БТК АД/, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 11.30 лв.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, гр. Велико Търново. Емисията е в размер на 3 900 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2 лв. всяка.

Основни акционери на дружеството са – Радослав Владев, притежаващ 44.55% от капитала, Красимир Гърдев с 44.55% и Ивайло Маринов с 9.90%. Емитентът е част от икономическа група в позицията на  дружество-майка. Притежава 100% от капитала на следните дружества  - „ЦБА - Русе” ЕООД, „ЦБА – Велико Търново” ЕООД, „ЦБА - Габрово” ЕООД.

Основата дейност на дружеството е свързана с проектирането, изграждането и пускането в действие на множество търговски обекти за търговия на дребно – супермаркети, обединени в обща търговска мрежа – ЦБА. Част от дейността на дружеството и дъщерните му дружества включва привличането на съществуващи търговски обекти за продажба на хранителни продукти на дребно чрез т.нар. „асоцииране” за работа в рамките на търговска мрежа „ЦБА”.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от „Етропал” АД, гр. Етрополе. Емисията е в размер на 5 000 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

„Етропал” АД е водеща фирма в производството на медицински изделия за еднократна употреба. Дружеството е част от икономическата група на „Еврохолд България” АД, което притежава 93.71% от капитала на „Етропал” АД. Емитентът има 10 дъщерни дружества, в шест от които има 100% участие.

4. Одобри промени в устава на „Улпина” АДСИЦ, които ще бъдат гласувани от ОСА на дружеството.