Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 20.07.2005 г.

Решения на КФН от заседание на 20.07.2005 г.

На свое заседание от 29 юли 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Прие Наредба за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии от ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор.
Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник”.

2. Одобри заявление от УД “Ти Би Ай Асет Менидмънт” ЕАД относно прелицензиране на дружеството съобразно услугите по чл. 202, ал. 1 и 2 от ЗППЦК и издаде лиценз, съгласно който дружеството има право да извършва следните дейности :
- Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества от затворен тип, включително :
-  управление на инвестициите
- администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове и акции, изпълнение на договори, водене на отчетност.

УД “Ти Би Ай Асет Менидмънт” ЕАД може да предоставя и следните допълнителни услуги, съгласно чл. 202, ал.2 от ЗППКЦ
- Управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително и на такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа по собствена преценка без специални нареждания на клиента
- Предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа

3. Вписа в публичния регистър на КФН емисия акции,  издадени от “Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружествата от 1 236 400 лв.  на 15 225 383 лв.  Емисията е в размер на 13 988 983 броя обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас,  с номинална стойност 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.40 лв.

4. Вписа в публичния регистър на КФН емисия акции,  издадени от “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружествата от от 650 000 лв. на 20 150 000 лв.  Емисията е в размер на 19 500 000 броя обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка.

 

 

5. Одобри търгово предложение от “Радино” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК “Евър” АД на акции на “Крамекс” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 11.42 лв.

6. Наложи временна забрана на  търгово предложение от “Яйца и птици” АД, с. Дончево, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД, гр. София, на акции на “Яйца и птици – Зора” АД, с. Дончево, от останалите акционери на дружеството.