Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 20 февруари 2008 г.

Решения на КФН от заседание на 20 февруари 2008 г.

На свое заседание от  20 февруари 2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде  на  „Пенсионноосигурителен институт” АД, гр. София, (в процес на учредяване), лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.  Седалището на дружеството е гр. София, а адресът на управление - район "Лозенец",  ул. „Кораб планина  № 6. Капиталът на дружеството е в размер на   5 000 000  лева,  който е внесен изцяло
Учредители на дружеството са: „Пела” ЕООД , притежаващо 74% от капитала, „Ест” АД – с 25% от капитала и Сдружение „Съюз  за стопанска инициатива” – с 1% от капитала. Дружеството е с едностепенна система на управление. В Съвета на директорите влизат: Алексей Георгиев, Димитър Калчев и Теодор Дечев. Дружеството се управлява от изпълнителния член  Алексей Георгиев.
Пенсионната лицензия дава право за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции от “Дървообработване - ВТ” АД, гр. Велико Търново. Емисията в размер 1 104 856 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка , ще бъде издадена  в резултат на увеличаване капитала на дружеството.
Вписа дружеството като емитент, както и емисията акции  в публичния регистър на КФН
Основни акционери на дружеството са Атанас Василев, притежаващ 24.89% от капитала. Лицето е свързано с друг основен акционер – „Пиерит” ЕООД с 24.14%. „Кетмаш” АД притежава 49.03% от капитала. Дружеството се управлява от СД в състав – Алексей Кънчев – председател и ИД, Атанас Василав – ИД, Тодорка Стефанова зам.-председател, Недялко Недялков – член на СД, Сергей Борисов  - член на СД.

3. Вписа в регистъра на КФН „Агрия Груп Холдинг” АД, гр. Варна, като публично дружество, както и емисия акции на дружеството. Емисията е в размер на 6 800 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

4. Одобри търгово предложение от „Интерком груп” ООД, гр. Варна за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булекс Инвест” АД на акции на „Явор” АД, гр. Варна от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за акция е 134.20 лв.