Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 17.11.2004 г

Решения на КФН от заседание на 17.11.2004 г

1 . Издаде лиценз на "Колос-1" АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.
Потвърди проспект за публично предлагане на  150 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1000 лева всяка, издадени от "Колос-1" АДСИЦ в резултат на  първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции / в процес на емитиране/ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

 2. Издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесено от  "Лукойл Юръп Холдингс" Б.В., Холандия, за закупуване на акции на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Райфайзенбанк (България)" ЕАД..

 3. Прие Указания относно прилагане на  чл. 5, ал. 2, съответно чл. 15, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 3, изр. трето и на чл. 3, ал. 4 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г.:
- по отношение на заявления, за които са констатирани недостатъци, поправки, зачертаване, изтриване, добавяне върху тях, както и непопълнени данни, допуснати при първоначалното им приемане.
- Относно документи, които трябва да се представят при подаване на заявления за промяна на участие от осигурените лица в случай на промяна на трите им имена или ЕГН.

 4. Обсъди на първо четене проект на Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества. Проектът ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите лица и организации, както и ще се публикува на интернет страницата на комисията.

5. Прие изменение и допълнение на Наредба № 6 от 22.10.2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.