Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 17 август 2005 г.

Решения на КФН от заседание на 17 август 2005 г.

1. Вписва в регистъра на КНФ емисия акции в размер на  2 262 267 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, издадена от “Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък.

2. Не издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Турист Тръст”, ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник "Капман" АД, гр. София на акции на “Интертревълсервиз” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 22.31 лв.

3. Отказва да издаде потвърждение за публикуване на коригиран проспект за вторично публично предлагане на емисия акции, издадени от  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ “Хигия” АД, гр. Пазарджик и да впише дружеството като публично.

   4. Отнема правото на ИП „Авал Ин” АД, гр. София, да извършва  сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа.

 5. Издава лиценз „ДСК Управление на активите” АД  да извършва дейност като управляващо дружество:
- управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
• управление на инвестициите;
• администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
• маркетингови услуги.

УД “ДСК Управление на активи” АД може да предоставя и следните допълнителни услуги:
• управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
• предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

  6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 10.11.2005 г. за задължителното застраховане. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

7. Издава разрешение на УД “ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД  да организира и управлява Договорен фонд  „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК”.
Вписва фонда  в регистъра,  воден от КФН.
Потвърждава проспект  за публично предлагане на дялове на  Договорен фонд  „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК” и  вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН.
 Вписва  фонда  като емитент в регистъра , воден от КФН.

8. Издава разрешение на  УД “ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” да организира и управлява Договорен фонд  „ДСК СТАНДАРТ”
Вписва фонда  в регистъра, воден от КФН.
Потвърждава проспект  за публично предлагане на дялове на  Договорен фонд  „ДСК СТАНДАРТ” и вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН.
Вписва фонда  като емитент в регистъра , воден от КФН.

9. Издава разрешение на УД ”СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД да организира и управлява   Договорен фонд  „СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ”.
Вписва фонда  в регистъра, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на Договорен фонд „СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ” и вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН.
Вписва фонда  като емитент в регистъра, воден от КФН.