Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 16.10.2007 г.

Решения на КФН от заседание на 16.10.2007 г.

На свое заседание от 16 октомври  2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „ТЕХМАШ” ООД, гр. Казанлък,  за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕВРО ФИНАНС” АД на акции на “ЗИНО” АД, гр. Казанлък, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Танчо  Михайлов за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕВРО ФИНАНС” АД, гр. София,  на акции на “ИНО” АД, гр. Казанлък, от останалите акционери на дружеството.

3. Издава лиценз на “Ефектен унд финанц - имоти” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за първично публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка., издадени в резултат на първоначално увеличаване капитала на дружеството. Вписва посочената емисия в регистъра.
Учредители на дружеството са - 1 физическо лице, 1 юридическо лице и 2 неперсонифицирани дружества: Петър Терзиев с 60 % от капитала,  Договорен фонд „Ти Би Ай Хармония” с 15 % ,  Договорен фонд „Ти Би Ай Динамик” с 15 % и “Ефектен унд финанц - София” АД с  10 % от капитала на заявителя.
Избран е Съвет на директорите в следния състав: Станислава Балабанова – изпълнителен директор, Симеон Хаджидончев – председател, Валентина Цонева - зам.-председател.

4. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции,  издадена от  „Хидроизомат” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 299 122 лева, разпределени в  1 299 122 броя обикновени, поименни, безналични, свободносвободнопрехвърляеми акции, с номинална  стойност от 1 лев всяка, с ISIN код BG11HISOBT19,   представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.
Вписва „Хидроизомат” АД, гр. София, като публично дружество и посочената емисия в регистъра.
 
5. Потвърждава  проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 909 090 лева, разпределени в 909 090 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и минимална емисионна стойност 22 лева, които ще бъдат издадени от „Холдинг Нов век” АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции в публичния регистър, воден от КФН.

6. Потвърждава  проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 1 100 000 лева, разпределени в 1 100 000 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 45 лева, които ще бъдат издадени от „Холдинг Варна А” АД, гр. Варна, в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции в публичния регистър, воден от КФН.

7. Потвърждава  проспект за първично публично предлагане  на емисия ценни книжа в размер на 6 032 712 броя  обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, на обща стойност 6 032 712 лева,  които ще бъдат издадени от  „Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък,  в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции в публичния регистър, воден от КФН.

8. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
Предложените промени в Наредбата целят привеждането й в съответствие с измененията и допълненията на някои законови и подзаконови нормативни актове:
- във връзка с промените в КСО , в сила от 01.01.2007 г., с които се въвежда допълнителното доброволно осигуряване по професионални схеми, са изменени и допълнени текстове, свързани с това осигуряване;
- предвид разпоредбите на Закона за търговския регистър, които следва да влязат в сила от 01.01.2008г., са премахнати някои от документите, които дружествата-заявители следва да представят пред регулаторния орган при подаване на искане за получаване на разрешение за преобразуване или доброволно прекратяване на пенсионноосигурително дружество, тъй като справка за съответните обстоятелства ще може да се извършва директно в електронно водения търговски регистър;
- имайки предвид промените в КСО и в Наредба № 12 на КФН от 10.12.2003 г., изм. ДВ бр. 57 от 13.07.2007 г., както и новата Наредба № 36 от 15.11.2006 г. на КФН, към представяните документи от дружествата-заявители се добавят документи и справки, въведени с тези нормативни актове.
С проектонаредбата се предвижда също така заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, да утвърждава образците на исканията, подавани от пенсионноосигурителните дружества заявители.
Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде съгласуван със заинтересованите страни.