Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 16 януари 2008 г.

Решения на КФН от заседание на 16 януари 2008 г.

1. Отказа да потвърди проспект за допускане до търговия на акции на „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. Търговище и отказа вписване на дружеството в публичния регистър. Мотив за отказа е наличието в проспекта и приложените към него документи на противоречива, непълна и невярна информация, която би могла да заблуди потенциалните инвеститори. Констатирано е отсъствие на стабилност във финансовото състояние на дружеството, реализация на загуби и реалната обезценка на активи, което е  основание КФН да откаже вписването на дружеството като публично  в  регистъра.
2. Издаде лиценз на „Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: абиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са Паскал Дойчев с 55 %  и „Елана високодоходен фонд” АД с 45% от капитала на дружеството. В състава на Съвета на директорите влизат Андон Атанасов, председател на СД, Цветомил Факьов – зам.-председател на СД и Стамат Дойчев – изпълнителен директор.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Елана Фонд за земеделска земя” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределена в 10 000 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с идентификационен номер BG2100018071, с фиксирана лихва в размер на 7% на годишна база. Облигациите са издадени на 03.08.2007 г. и са с падеж на 03.08.2010 г. Вписва посочената емисия облигации в публичния регистър.

4. Вписа „Енемона” АД, гр. Козлодуй като публично дружество, както и емисията акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар.  Емисията е в размер на 11 933 600 лева, разпределена в същия брой обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

5. Вписа в публичния регистър „ПИ АР СИ” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество, както и издадената от дружеството емисия акции. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в 65 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална  стойност 10 лева всяка и с  ISIN код – BG1100060075. Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

6. Вписа в публичния регистър емисия акции на „Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък, издадена в  резултат на  увеличение на капитала на дружеството от 6 030 712 лева на 12 065 424 лева. Емисията е в размер на 6 032 712 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

7. Вписа в публичния регистър емисия акции на  “Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, гр. София, издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 7 027 150 лева на 14 044 300 лева. Емисията е в размер на 7 027 150 лева, разпределена в същия  брой обикновени акции с номинална  стойност от 1 лев всяка.

8. Издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Кей Би Си Банк Лимитед”  за закупуване акции на “Стопанска и инвестиционна банка” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД, гр. София.