Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 14.04.2004 г.

Решения на КФН от заседание на 14.04.2004 г.

1. Комисията наложи временна забрана на търгово предложение от “България” АД, гр. Добрич, за закупуване на акции на “Прокон – 90” АД, гр. Добрич, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Елана Трейдинг” АД, гр. София.
2. Комисията  прие  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на идивидуалните партиди (обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г.)

3. КФН одобри следните предложени от БНБ търговски банки за включване в списъка на банките-попечители на пенсионни фондове.

Булбанк АД
ТБ Алиац България АД
ОББ
Банка ДСК ЕАД
ИНГ Банк
ТБ Биохим АД
Българска Пощенска Банка