Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 13.10.2004 г.

Решения на КФН от заседание на 13.10.2004 г.

1. Издава на "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ, гр. София, лиценз за извършване на следната дейност  дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка.  Емисията (в процес на емитиране) се вписва в публичния регистър на КФН.

2. Издава на  "ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД" АД, гр. София, разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип. Дружеството може да инвестира в ценни книжа  парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, при спазване на принципа на разпределение на риска.

3. Одобрен е  проспект за вторично публично предлагане на емисия ипотечни облигации на "Обединена Българска Банка" АД. Емисията е  в размер на 40 000 000 лв. разпределени в 40 000 броя облигации с номинална стойност 1000 лв. всяка.  Емисията е със  срок на падежа 60 месеца, годишен лихвен процент - 6.625% и  с лихвени плащания на всеки 6 месеца.

4. Одобрено е  търгово предложение  за закупуване на акции на "Хан Аспарух" АД, гр. Ихтиман, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Дилингова Финансова Компания" АД.

5. Отменя се публичния статут на "Гипс" АД, с. Кошава, във връзка с  постъпило писмо от Агенция за приватизация.

6. КФН одобри заявлението за ограничаване дейността на инвестиционен посредник "Евро Гарант" АД, гр. София. Посредникът няма да има право да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка, както и да поема емисии и да  заема ценни книжа.

7. Издадена е лицензия за доброволно здравно осигуряване на Здравноосигурителна компания "Свети Николай Чудотворец" АД (в процес на учредяване), гр. София.  Лицензията дава право за извършване на дейност чрез предлагане на следните здравноосигурителни пакети:
- "Подобряване на здравето и предпазване от заболяване"
- "Извънболнична медицинска помощ"
- "Болнична медицинска помощ"