Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 13 .11.2007 г.

Решения на КФН от заседание на 13 .11.2007 г.

На свое  заседание от 13 .11.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “ПИ АР СИ” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната  дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “ПИ АР СИ”  АДСИЦ, гр. София, в резултат на първично увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са „Българо-американска кредитна банка” АД с 30% от капитала, Алекси Попов с 22.4%, Райчо Райчев с 18.2%, Ема Бонева с 18.2%, Тодор Рогачев с 7% и Константин Попов с 4.2%. Председател на СД и изпълнителен директор на дружеството е Райчо Райчев.
Основната дейност на дружеството е насочена към пазара на имоти с търговски, административно и жилищно предназначение, в т.ч. изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба.

2. Издаде лиценз на “ДИТ Пропърти” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната  дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.Потвърди проспект за публично предлагане на 2 450 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “ДИТ Пропърти” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първично увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са УД „Капман Асет Мениджмънт”АД с 30% от капитала, „Векс” ЕООД с 39.5%, Ваклин Чандъров с 11.8%, Недялко Чандъров с 2%, Михаил Попов с 4.7%, Александър Петков, Атанас Видев и Георги Георгиев  с  по 4% от капитала. Дружеството се представлява от изпълнителния член на СД  Атанас Видев.
Дружеството предвижда след получаване на лиценз да започне изпълението на първия си инвестиционен проект – изграждане на селище от затворен тип в един от големите летни курорти.


 3. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от „Билборд” АД. Емисията е в размер на 1 500 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и минимална емисионна стойност от 3 лв. всяка една.
 „Билборд” АД е компания майка с 6 дружества, върху който упражнява контрол : „Дедракс” ООД с 60%, „ДиПиЕс България” ООД с 60%, „Моушън Артс” с 51%, „Ними Софт” ООД с 51%, „ИнСтор Медия” ООД с 50%, „Дигитал Принт” ЕООД с 100%.
Основните сфери на дейност на компаниите в групата на емитента са : дигитален широкоформатен печат, офсетов печат, изграждане и поддържане на рекламни съоръжения, информационни технологии и професионални решения за дигитален печат, проектиране и изграждане на интегрирани информационни системи за управление в областта на печатарския и рекламния бизнес, както и комплексни решения в областта на външната и интериорната реклама. Най-голям е делът на приходите от широкоформатен печат и офсетов печат.
Акционери на дружеството са Васил Генчев, притежаващ 35% от капитала, Стефан Генчев с 25%, Калин Генчев с 25% и  Венета Генчева с 15%.


4. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Агрия Груп Холдинг” АД, гр. Варна.   Емисията е в размер на 1 700 000 броя безналични, обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с определен диапазон на емисионна стойност от 9-13 лева за акция.
Дейността на холдинга е насочена в следните направления – агробизнес, преработвателна промишленост, хранително-вкусова промишленост.
Акционери на холдинга са „Емра” ЕООД  - 62 %, „Кристина 92” ЕООД с 26 % и „Гери транс”ООД с 12 %.

5. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Българска пощенска банка” АД, гр. София. Емисията е в размер на 40 000 000 лева, разпределени в 40 000 броя обикновени, корпоративни, поименни, лихвоносни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка една, с период на лихвено плащане от 3 месеца и купонно плащане в размер на 3-месечен Софибор + 0.80 % на годишна база, ISIN код BG2100005078, издадени на 21.03.2007 г. с падеж 21.03.2012 г. Вписва посочената емисия в регистъра.

6. Вписа „Зенит имоти” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество и вписва в публичния  регистър емисия, издадена от дружеството, представляваща съдебно регистрирания капитал. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени акции,  с номинална стойност 1 лев всяка и ISIN код BG1100024071.

7. Вписа емисия акции, издадени от „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица, в резултат от увеличаването на капитала на дружеството  от 694 552 лв. на 8 334 624 лв. Емисията е в размер на 7 640 072 лева, разпределена в същия брой  обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка.

8.Прекрати производството по издаване на лицензия за дейност по доброволно здравно осигуряване на „Праймкеър” Здравноосигурителна компания АД, гр. София, Прекратяването на производството е по искане на дружеството.

9. Определи състав на комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, насрочени за 1 и 2 декември 2007 г.