Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 13 .09.2007 г.

Решения на КФН от заседание на 13 .09.2007 г.

На свое  заседание от 13 .09.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Вписа «Девин» АД като публично дружество, както и емисията акции на дружеството, представляваща съдебнорегистрирания му капитал, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 17 891 306 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

2. Одобри търгово предложение от “Софстрой” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД, гр. София на акции на “Заводски строежи - ПС - Перник” АД, гр. Перник, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 36,05 лв.

3. Одобри търгово предложение от “Мел Холдинг” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Статус Инвест АД на акции на “Свиневъдство Преславец” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 9.40 лв.

4. Одобри търгово предложение от “Еврохолд България” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник “Евро-Финанс” АД, гр. София на акции на “Формопласт” АД, гр. Кърджали, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция 20.47 лв.

5. Одобри допълнение към потвърден проспект за първично публично предлагане на акции от “Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ, гр. София. Допълнението е направено във връзка с нови обстоятелства в дейността на дружеството, настъпили след одобрението на проспекта, а именно – придобиване право на собственост върху нови 5 недвижими имота и прехвърляне право  собственост върху 6 недвижими имота.

6. Отказа издаване на лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОЗДРАВЕ” АД (в процес на учредяване), гр. София. В хода на производството по лицензиране  са констатирани неточности в декларираните от акционера имущество, задължения и произход на средствата, послужили за капитала, както и  представените програма и прогноза за дейността на дружеството не са реалистични и не отразяват адекватно особеностите на здравноосигурителния пазар.