Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 10.11.2004 г

Решения на КФН от заседание на 10.11.2004 г

1. Вписва  "Българска телекомуникационна компания" АД, гр. София като публично дружество в регистъра на комисията. Вписва се и емисия ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството, в размер на 8 250 424 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 35 лв. всяка.

2. Одобрява търгово предложение от "Капрони Холдинг" АД, гр. Казанлък, и "Република Холдинг" АД, гр. София, за закупуване на акции на "Капрони" АД, гр. Казанлък, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Дилингова Финансова Компания" АД. Предложената цена за една акция е 35.22 лв.

3.  Одобрява търгово предложение от "Завод за металорежещи машини - България Холдинг" АД, гр. София, за закупуване на акции на "ЗММ Нова Загора" АД, гр. Нова Загора, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД. Предложената цена за една акция е 2 лв.

4. Разрешава  на инвестиционен посредник "Финанском" АД, гр. София да извършва дейност по управление на индивидуални портфейли от ценни книжа или пари с изключение на портфейли на инвестиционни дружетсва и пенсионни фондове.

5. Прие на първо четене проект на Наредба за формата и съдържанието на годишния финансов отчет на застрахователните и здравноосигурителните дружества.
Проектът ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите лица и организации, както и ще бъде публикуван на интернет страницата на комисията.

6. Комисията прие Наредба за задължителното застраховане.

С наредбата се уреждат общите условия, минималната застрахователна сума, минималната задължителна рискова премия, редът и срокът за извършване на задължителното застраховане по "Гражданска отговорност" и "Злополука" на пътниците в обществения транспорт. Въвежда единна номерация на полиците по двете застраховки, както и забрана за застрахователите, застрахователните брокери и агенти да предоставят облаги под каквато и да е форма. 

Съгласно поети ангажименти във връзка с присъединяването на България към ЕС Комисията определя лимити на отговорност по "Гражданска отговорност", които  от 1 януари  2005 г. ще бъдат:
- за неимуществени и имуществени вреди вследствие телесно увреждане или смърт:
 400 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
 480 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;
- за вреди на имущество (вещи) - 140 000 лв. за всяко събитие.


От 01 януари 2006 г. минималните лимити  се увеличават както следва:
- за неимуществени и имуществени вреди вследствие телесно увреждане или смърт:
700 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
          1 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;
- за вреди на имущество (вещи) - 200 000 лв. за всяко събитие.
 
В наредбата е възприет нов подход, при който отпада задължението на регулаторния орган да определя брутните премии по застраховка "Гражданска отговорност", т.е. крайните премии. КФН определя минималната задължителна рискова премия, съгласно видовете  моторни превозни средства по кубатура, като например за автомобили до 1800 куб.см. тя е  0.0143% от минималните лимити на отговорност или 89 лв., за автомобили над  1800 куб.см. до 2500 куб.см. - 0.0194% от минималните лимити на отговорност или 120 лв. , и за автомобили над 2500 куб.см.  - 0.0419% от минималните лимити на отговорност или 260 лв.
Търговската тарифа (крайната премия) за застраховката "Гражданска отговорност" се формира от застрахователите, като в нея се  включват присъщите разходи, дължимите данъци и вноски към Гаранционния фонд. При определяне крайната премия застрахователите имат възможност за отчитане на индивидуалния рисков профил на водачите, както и на други фактори.
Застрахованите лица ще получават специален знак (стикер), издаден от Гаранционния фонд, който ще се поставя на видно място на предното стъкло на автомобила. Знакът ще съдържа запазената марка на Гаранционния фонд, уникален номер и датата, на която изтича срока на застраховката.  Целта е подобряване на  контрола по сключването на застраховката.