Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 10 август 2005 г.

Решения на КФН от заседание на 10 август 2005 г.

На свое заседание от  10 август 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Одобри коригирано търгово предложение от „Яйца и птици” АД, с. Дончево за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” АД, гр. София на акции на „Яйца и птици – Зора” АД, с. Дончево от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 29.32 лв.

2. КФН прие Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране  на инвеститорите в ценни книжа.

Предстои публикуването му в „Държавен вестник”.

3. КФН прие на второ четене  окончателен проект на Кодекс за застраховането.