Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 10 .10.2007 г.

Решения на КФН от заседание на 10 .10.2007 г.

На свое  заседание от 10 .10.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, емитирани от „Трейс Груп Холд” АД, в размер на 200 000 лв., разпределени в 200 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  и емисионна стойност от 110.50  лв. всяка, които ще бъдат издадени  в резултат на увеличение капитала на дружеството.

„Трейс Груп Холд” АД е част от икономическа група и  обединява 10 браншово обвързани компании. Сред основните дейности на емитента са пътностроителните услуги, строителство, ремонт, рехабилитация и поддръжка на републикански и общински пътища и градски услуги.
Основен акционер на дружеството е  Николай Михайлов, който е и негов изпълнителен директор. Той притежава пряко 1 772 000 броя акции, представляващи 88, 6 % от капитала на дружеството и непряко като собственик на фирма „Галини – Н” ЕООД и чрез свързани лица - 10,9 % от капитала на дружеството или общо 1 990 000 броя акции, представляващи 99,5 % от капитала;

Набраните от емисията средства ще се използват основно за закупуване на машини и съоръжения за увеличаване на производствените мощности на дружеството, както и за  развитие на материалните бази на холдинга
 
2. Издаде разрешение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД  за организиране и управление на договорен фонд „ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР”.  Договорният фонд е с нискорисков профил, като ще инвестира основно в дългови ценни книжа и депозити на паричния пазар.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, емитирани от „ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АДСИЦ, в размер на 7 027 150 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв.  и емисионна стойност от 1.10 лв. всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение капитала на дружеството.

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от  „Евролийз ауто” АД. Емисията е в размер на 5000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с плаваща лихва в размер на 3-месечен EURIBOR+надбавка от 2.75%годишно, но не по-малко от 6% на база Act/Act. Плащанията са на всеки три месеца, срокът на облигационния заем е 5 години, дата на издаване  на емисията - 16.04.2007 г.

5. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества.
Предстои обнародването й в „Държавен вестник”

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 26 се съобразява дейността на управляващите дружества по отношение на предоставяните от тях допълнителни услуги – управление на индивидуален портфейл и предоставяне на инвестиционни консултации, с приложимите за тях изисквания на Закона за пазарите на финансови инструменти. С проекта на наредбата се транспонират приложимите спрямо управляващите дружества разпоредби на Директива 2004/39/ЕО (съгласно изискването на чл. 5, т. 4 от Директива 85/611/ЕИО) и чл. 1, т. 2 от Директива 2006/73/ЕО на Комисията за прилагане на Директива 2004/39/ЕО относно организационната структура на управляващите дружества, както и относно правилата, които управляващото дружество следва да спазва  с оглед извършване на дейност в „най-добър интерес на клиента” (подробна информация, която следва да бъде изискана от клиента с оглед преценката на неговите инвестиционни цели, съответно предоставена на клиента във връзка със рисковете и стратегиите при управление на финансовите инструменти; правила за съхранение на парите и финансовите инструменти на клиентите; приемане на политика относно лицата до които управляващото дружество може да подава нареждания, в зависимост от вида на финансовите инструменти и др.)

6. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на  Боряна Бранкова и Георги Иванов.

7. Вписа  Тошо Колев в регистър на професионалните  инвеститори.

8. Взе решение да изпрати уведомление до компетентния орган на Република Румъния  за това, че  ЗПАД „ДЗИ” и ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане”   възнамеряват  да извършват дейност при условията на свободно предоставяне на услуги на нейна територия.