Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 05.05.2004 г.

Решения на КФН от заседание на 05.05.2004 г.

1. Комисията вписа като публично дружество “Български Бергман” ЕАД, с. Гърчиново. В публичния регистър е вписана и емисията акции на дружеството. Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството и е в размер на 53 940 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

2. Комисията одобри искане за промяна в предмета на дейност, подадено от  ФК “Акцепт Инвест” АД. Съгласно промяната инвестиционният посредник ще може да извършва сделки с ценни книжа,  управление на портфейли и попечителска дейност само за чужда сметка.
 
3. Комисията одобри  Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства.
Предстои публикуването й в “Държавен вестник”