Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 03 декември 2008 г.

Решения на КФН от заседание на 03 декември 2008 г.

На свое заседание от  03  декември 2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект  за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Септона - България” АД, гр. Русе.  Емисията, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството, е в размер на 1 233 650 лева, разпределени в 1 233 650 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Вписа в регистъра „Септона - България” АД  като публично дружество и горепосочената емисия.
Предметът на дейност на „Септона - България” АД  е свързан с производство на фармацевтични и сходни продукти, ветеринарни и химиотерапевтични продукти, диетични и бебешки храни, пластмасови стоки за домакинска употреба, превързочни материали и най-общо хигиенни материали за медицината и болничното обслужване, др. Производството на дружеството е съсредоточено в две основни направления – готови продукти и полуфабрикати.
„Септона - България” АД   е единствено дъщерно дружество на „Септона” АД  - Гърция, като гръцкото дружество притежава 87.97% от дъщерното си дружество. „Септона - България” АД    е с едностепенна система на управление, като Томас Евангелиу е председател на СД, изпълнителен директор е Йоанис Политис.


2. Потвърди проспект  за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Хлебни изделия - Подуяне” АД, гр. София.  Емисията е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с плаваща лихва 6-месечен Euribor +3,3%, но не по-малко от 7% на годишна база, 6-месечен период на лихвено плащане, изплащане на главницата – еднократно на падежа. Срокът на емисията е  60 месеца, считано от датата на емитиране - 09.06.2008 г., падеж - 09.06.2013 г. Вписа „Хлебни изделия - Подуяне” АД като емитент и  горепосочената емисия.
„Нилана” ООД притежава 99.83% от капитала на дружеството. То има едностепенна система на управление и в състава на СД влизат: Николай Тапаров – изп. директор и член на СД, Стоян Тапаров – председател на СД и Димитър Гевренов – член на СД.  Предметът на дейност на емитента включва производство, транспорт и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия.

3. Издаде одобрение на  „Турин имоти” АДСИЦ, гр. София  за замяна на «Елана Пропърти Мениджмънт» АД  с  «Реста Сървиз енд Мениджинг» ООД като обслужващо дружество.

4. Одобри промяна в устава на „Ефектен унд Финанц Имоти” АДСИЦ, гр. София. Промените основно се отнасят да правомощията на членовете на СД на дружеството, свикването на ОСА и капитала на дружеството.

5.  Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на  Евелина Ангелова и на Ивелина Караиванова.

6. Прие на първо четене  на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд.
Проектът на правилник е публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „Нормативна уредба”, Проекти”.