Начало / Новини / Решения на КФН от заседание на 02.06.2004 г.

Решения на КФН от заседание на 02.06.2004 г.


 1. Комисията  вписа “Калиакра Хотелс” АД, гр. Каварна като публично дружество. В публичния регистър е вписана и емисията акции на дружеството, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер 1 744 352 лв., разпределени в 436 088 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 4 лв. всяка.

 2. КФН вписа “Рига Хотелс” АД, гр. Русе като публично дружество.  В публичния регистър е вписана и емисията акции на дружеството, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер 69 923 броя обикновени безналични поименни свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лв.