Начало / Новини / Решения на КФН от 8 юни 2005 г.

Решения на КФН от 8 юни 2005 г.


1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции и вписване на “ТРАНСКАРТ” АД, гр. София, като публично дружество в регистъра на публичните дружества, воден от КФН. Размерът на емисията е 5 млн. лв., разпределена в 5 млн. броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка една, представляваща съдебно регистрирания капитал на  “ТРАНСКАРТ” АД. Вписва емисията в регистъра с цел търговия на регулирания пазар.

 2. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
С направените в наредбата изменения и допълнения се предвижда прилагане на механизъм, чрез който да се гарантира, че осигуреното лице е изразило лично волята си за промяна на участие или за прехвърляне на средства от един в друг съответен пенсионен фонд. За целта се въвежда изискване за нотариална заверка на подписа на осигуреното лице върху първия екземпляр на подаденото от него заявление за промяна на участие или за прехвърляне на средства. Това съответно води до отпадане на досегашния ред за подаване на заявлението лично от осигурения в офис на новото пенсионноосигурителното дружество. Изменени са и образците на заявленията.

 3. Одобри образец на заявление за издаване на одобрение за извършване на преобразуване на инвестиционен посредник по чл. 74а, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.