Начало / Новини / Решения на КФН от 23.03.2005 г.

Решения на КФН от 23.03.2005 г.

На заседание от 23.03.2005 г. КФН взе следните решения :

1. КФН одобри търгово предложение от „Завод за металорежещи машини – България холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София на акции на „Машстрой” АД, гр. Троян от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е  4 лв.

2. Одобри търгово предложение от „Химимпорт” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Реал Финанс” АД, гр. Варна на акции на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е  26.50лв.

3.  КФН издаде лиценз  на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на паричани средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти)
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 обикновени акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка,  издадени от  „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ  в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.

4. КФН потвърди проспекти за публичното предлагане на дялови единици на два взаимни фонда -  „Капитал Инвест мастер фонд І (традиционел)” и „Капитал Инвест мастер фонд II (динамиш)”.   Управляващо дружество на фондовете  е „Капитал Инвест” , дъщерно дружество на  Банк Аустрия Кредитанщталт Групе” ГмбХ. Проспектите и на двата фонда съдържат допълнителна информация за българските инвеститори, която отразява спецификата на предлагането на дяловите единици в България. Основните проспекти на фондовете са потвърдени и от Австрийската комисия за надзор на финансовия пазар.
Инвестиционен посредник при продажбата(издаване) и обратното изкупуване на дяловете на фондовете е HVB Банк Биохим АД.

5. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност. Предстои публикация на паредбата  в «Дръжавен вестник»

5. КФН прие Практика по прилагане на чл. 180а от Кодекса за социално осигуряване. Практиката ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”.