Начало / Новини / Решениe от заседанието на КФН на 07 януари 2010 г.

Решениe от заседанието на КФН на 07 януари 2010 г.


На свое заседание от 07 януари 2010 г. КФН взе следното решение:

1. Издава лиценз на „Коактории Финанс” АД (в процес на учредяване), гр. Пловдив за извършване на дейност като инвестиционен посредник.  Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал е изцяло внесен.
 Инвестиционният посредник е с ограничен предмет на дейност по  приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти и предоставяне на инвестиционни консултации на клиенти, за което е необходимо да притежава капитал не по-малко от 100 000 лева.
 Учредители на дружеството са Росен Караджов, който притежава 25 % от капитала и от гласовете в общото събрание и Андрей Згур с 75 %.
Инвестиционният посредник има едностепенна система на управление. В Съвета на директорите влизат Росен Караджов – председател, Андрей Згур – заместник председател и Людмила Антонова,  член на СД.