Начало / Новини / Решение от заседание на КФН от 20.05.2008 г.

Решение от заседание на КФН от 20.05.2008 г.

1. Отказа да потвърди проспект за публично предлагане на акции „Полимери” АД, гр. Девня. Основният мотив за постановения отказ е, че значителната разлика между предвидената в проспекта емисионна стойност на новоемитираните акции и балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала, ще доведе до накърняване интересите на акционерите. Предвидената емисионна стойност в размер на 1 лв. е по-малка от балансовата в размер на 40.10 лв. (към 29.02.2008 г.) с 97.51%, което означава, че в конкретния случай е налице твърде значително разводняване на капитала и  обосновано може да се счита, че при описаните в проспекта параметри на увеличението на капитала ще бъдат нарушени интересите на акционерите.

2. Оказа да издаде лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна. Мотивът за отказа са неотстранените непълноти и несъответствия в проспекта от страна на заявителя.

3. Издаде на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД разрешение за организиране и управление на 2 договорни фонда - „Експат Ню Юръп Пропъртис” и „Експат Ню Юръп Стокс”.
„Експат Ню Юръп Пропъртис” е фонд с умерено да високо ниво на риск, инвестиращ предимно в акции и търгуеми права, издадени от АДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти или от дружества, свързани по друг начин с инвестирането в или в управлението на недвижими имоти, както и в дялове на КИС с инвестиционен фокус в областта на недвижимите имоти, както и в дългови ценни книжа и в инструменти с фиксирана доходност с цел поддържане на ликвидност и в моменти на финансови сътресения.
 „Експат Ню Юръп Стокс” е фонд с умерено да високо ниво на риск, инвестиращ в акции и търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в страната и чужбина, както и в дългови ценни книжа и в инструменти с фиксирана доходност с цел поддържане на ликвидност и в моменти на финансови сътресения.

4. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Кепитъл Маркетс Асет Мениджмънт” АД, гр. София. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК е изцяло внесен.
Учредители на управляващото дружество са  Татяна Георгиева с 50% от капитала и Валентин Гарвански също с 50%.

5. Взе решение, че мерките, предприети от инвестиционно дружество от отворен тип Хърайзън (Horizon) и неговото управляващо дружество КВС Asset Management S.A. във връзка с публичното предлагане на акции на под-фонд Commodity 1 отговарят на законовите изисквания и са осигурени необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове и за разкриване на  периодичната и текуща   информация за инвеститорите.

6. Вписа „Софарма Билдингс” АДСИЦ, гр. София като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисията от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 649 990 лв.,  разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

7. Одобри на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.
Проектът на наредба ще бъде съгласуван със заинтересованите страни и публикуван на интернет страницата на КФН.
 
8. Одобри списъци на лицата, които ще бъдат допуснати до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, съответно на 21 и 22 юни. До изпит за брокер са допуснати 60 кандидати, а до изпит за инвестиционен консултант - 71 души.
Списъците с имената на допуснатите кандидати ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН.

9. КФН разгледа първоначални предложения за Проект на Закон за  изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
С Проекта се доразвива и усъвършенства регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване. Предложените промени имат за цел да стимулират конкуренцията между пенсионноосигурителните дружества в интерес на осигурените в управляваните пенсионни фондове лица. С тях се цели укрепване на управленските структури и капацитета на дружествата и повишаване на равнището на корпоративното управление.
За първи път в допълнителното доброволно осигуряване се въвежда и възможността за създаване на портфейли с различен инвестиционен профил. За целта се предвижда всеки доброволен пенсионен фонд, управляван от едно пенсионноосигурително дружество, да може да създаде до три инвестиционни портфейла с различен рисков профил - агресивен, балансиран и консервативен, като създаването на балансиран портфейл е задължително.
След съгласуване с БАДДПО обсъдените предложения ще бъдат изпратени в Министерството на труда  и социалната политика.